پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

  ایجاد و توسعه اشتغال زنان در بخش کشاورزی

  طرح ایجاد و توسعه ی اشتغال زنان دربخش کشاورزی

  پروژه در یک نگاه :

  هدف کلی : ایجاد و توسعه ی اشتغال زنان روستایی

  تاریخ شروع: 1375 

  با همکاری مشترک: مرکز امور زنان و نهاد خانواده ریاست جمهوری  

  محل اجرا : همه ی استانها  

         مخاطبین

                                                                                 

  معرفی پروژه :

  با توجه به جمعیت زنان روستایی فعال در بخش کشاورزی، ضرورت پرداختن به موضوعات مورد نیاز زنان تولیدکننده و ایجاد زمینه های اشتغال و درآمد پايدار برای آنان غیر قابل انکار است. در این راستا با در نظرگرفنن مزیت نسبی و ظرفیت های منطقه، اجرای پروژه های اشتغالزا در مناطق  روستایی از یک طرف زمینه را برای مشارکت کامل بهره برداران فراهم مي كند، و از سوی دیگر به افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در سطح خرد کمک شایانی می نماید. این طرح به منظور اشتغال پايدار، در قالب پروژه های کوچک اشتغالزا در موضوعات مختلف زیر بخش های کشاورزی ( دام، زراعت،  باغبانی، صنایع تبدیلی، شیلات و...) اجرا مي شود. در این طرح پس از تامین اعتبار، پروژه هایی دریافتی از استانها بررسی گردیده و بعد از تصویب جهت اجرا به استان ها عودت می گردد.

  اهداف:

  -  شناخت و استفاده بهینه ازظرفیت های منطقه (مزیت های نسبی منطقه)

  - زمينه سازي جهت توسعه توانمندي اقتصادي زنان روستايي و عشايري در بخش كشاورزي

  - فراهم سازي زمينه ايجاد و توسعه اشتغال، درآمد و كمك به اقتصاد خانوار

  - افزايش آگاهي و ارتقاي مهارت هاي فني زنان روستايي

  نتایج ودستاوردها:

   - افزایش روحیه مشارکت

   - افزایش توانمندی و مهارت زنان روستایی برای ایجاد و افزايش درآمد برای خود

  نتایج کمی طرح ایجاد و توسعه اشتغال زنان در بخش کشاورزی تا سال 1391

   

  تعدادپروژه های اجراشده

  تعدادافراد آموزش دیده در زیربخش های کشاورزی

  تعداداشتغال ایجاد شده

  صنایع تبدیلی

  دامپروری

  باغبانی

  زراعت

   

  344

  1007

   

   

   

  2016

   

   

  1298

   

   

   

  854

   

   

   

  1720

  5176

     5.3.12.0
  V5.3.12.0